برای بیان ضرب المثل جوجه را آخر پاییز میشمرند به انگلیسی میتوان از اصطلاح he who laughs last laughs longest استفاده کرد.

مثال برای جوجه را آخر پاییز میشمرند به انگلیسی

You think just because you’ve won this game, that means you’re the best player. Well, wait until the final game. Remember, he who laughs last laughs longest.

فکر می کنید فقط به این دلیل که این بازی را برده اید، به این معنی است که شما بهترین بازیکن هستید.  تا مسابقه آخر صبر کن. یادت باشه، جوجه را آخر پاییز میشمرند.