برای بیان مفهوم مسخره کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح heap scorn on استفاده کرد.

مثال برای مسخره کردن به انگلیسی

  • It's fine to offer criticisms of their ideas, but don't just heap scorn on them.