اگر بخواهید در مورد قد و وزن به انگلیسی سئوال کنید از چه پرسش هایی استفاده خواهید کرد؟ این مقاله بخشی از متداول ترین این سئوالات را معرفی و مرور می‌کند.

 

عبارتهای انگلیسی مربوط به قد
 
How tall are you?       قد شما چقدر است؟
She is very tall.        او (زن) خیلی قد بلند است
He is fairly short        او (مرد) خیلی کوتاه قد است.
He is the same height as his brother.       او هم قد برادرش است.
 
عبارتهای انگلیسی مربوط به وزن
 
How much do you weigh?       وزن شما چقدر است؟
To lose weight       وزن اضافه کردن (چاق شدن)
To gain weight       وزن کم کردن (لاغر شدن)
She weighs 58 kilos.       او (زن) 58 کیلوگرم است.
You are overweight.       تو اضافه وزن داری.
He has lost 4 kilos over the past month.        او در ماه گذشته 4 کیلو وزن کم کرده است.
He gained 5 kilos.       او 5 کیلو وزن اضافه کرده است.