برای بیان مفهوم کم پیدایی به انگلیسی می‌توان از اصطلاح !hello, stranger استفاده کرد.