برای بیان مفهوم فروتنی نشان دادن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح hide one's light under a bushel استفاده کرد.

مثال برای فروتنی نشان دادن به انگلیسی

  • Don't be tempted to hide your light under a bushel for fear of upsetting other people.