برای بیان مفهوم زدی تو خال به انگلیسی می‌توان از اصطلاح hit the nail on the head استفاده کرد.

مثال برای زدی تو خال به انگلیسی

  • You really hit the nail on the head with that answer.
  • با این جواب واقعا زدی تو خال.
  • I think Mick hit the nail on the head when he said that what's lacking in this company is a feeling of confidence.
  • فکر می کنم میک زد تو خال وقتی گفت که چیزی که در این شرکت کم است احساس اعتماد به نفس است.