برای بیان مفهوم کینه داشتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح hold a grudge استفاده کرد.

مثال برای کینه داشتن به انگلیسی

  • He wasn’t one to hold a grudge, but he wasn’t going to be friendly.
  • او کسی نبود که کینه داشته باشد، اما قرار هم نبود دوستانه باشد.
  • It's not my nature to hold a grudge.
  • من اهل کینه داشتن نیستم.