برای بیان عبارت خدا وکیلی به انگلیسی می‌توان از اصطلاح honest to God استفاده کرد.

مثال برای خدا وکیلی به انگلیسی

  • A: You mean you didn't know?
  • B:  Honest to God!