برای بیان مفهوم "پیاده رفتن" یا "پیاده گز کردن" می‌توان از اصطلاح انگلیسی "hoof it" استفاده کرد.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • They hoofed it down to the park.
  • If you miss the bus, you have to hoof it.


یک اصطلاح مجموعه ای از دو یا چند کلمه است که در کنار هم معنای مشخص و ویژه‌ای را منتقل می‌کند. استفاده مناسب از اصطلاحات انگلیسی یکی از راه‌های موثر تقویت مکالمه انگلیسی است.