برای بیان مفهوم حرف مفت در انگلیسی میتوان از اصطلاح hot air استفاده کرد.

مثال برای حرف مفت به انگلیسی

  • He dismissed the plan as a load of hot air.
  • او برنامه را به عنوان مشتی حرف مفت رد کرد.