احتمالا همه ما می‌دانیم که برای بیان مفهوم موافق بودن در زبان انگلیسی می‌شود از فعل agree استفاده کرد. اگرچه این کاربرد صحیح است ولی در یک مکالمه زمانی که می‌خواهید عدم موافقت خود را با فردی اعلام کنیم می‌توانید از عبارت I beg to differ استفاده کنید. به مثال توجه کنید:

  • I understand your point, but I beg to differ.
  • منظور شما را متوجه میشوم ولی با شما موافق نیستم.