برای بیان مفهوم انتظار نداشتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح I didn't see that coming استفاده کرد.

مثال برای انتظار نداشتن به انگلیسی

  • Sam quit? Wow, I didn’t see that coming! I thought he liked working here.
  • سم رفت؟ واو، انتظارش را نداشتم. فکر میکردم اینجا کار کردن را دوست داره.