برای بیان اصطلاح هواتو دارم در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح I got your back یا I've got your back استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • Don't worry. I've got your back.

جالب هست اگر بدونید که همین مفهوم را میشود با I got your six هم بیان کرد.