برای بیان مفهوم روحم هم خبر ندارد به انگلیسی می‌توان از اصطلاح I'm blessed if I know استفاده کرد.

مثال برای روحم هم خبر ندارد به انگلیسی

  • I'm blessed if I know what plans he has in his mind

روحم هم خبر ندارد چه نقشه ای در سرش دارد.