برای بیان علاقه به انجام کاری از طریق عبارت بدم نمی آید که .... میتوان از اصطلاح I wouldn't mind استفاده کرد.

مثال برای بدم نمیاد به انگلیسی

  • I wouldn't mind a coffee.
  • بدم نمی آید که یک قهوه بنوشم.