برای بیان مفهوم نه نگفتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح I wouldn't say no (to sth) استفاده کرد.

مثال برای نه نگفتن به انگلیسی

  • I wouldn't say no to a cup of tea.