برای بیان مفهوم اگر ناچار شدی به انگلیسی می‌توان از اصطلاح if it comes to the crunch استفاده کرد.

مثال برای اگر ناچار شدی به انگلیسی

  • If it comes to the crunch, I'll resign over this.
  • اگر ناچار شدم، استفاء میدهم.