برای بیان عبارت و اصطلاح اگر لازم شد به انگلیسی از if need be استفاده می‌شود. به مثال توجه کنید:

  • "I'll work from morning till night if need be"
  • اگر لازم شد از صبح تا شب کار خواهم کرد.