بعضی مواقع بیان بعضی اظهار نظر ها نیاز به قدری احتیاط دارد. ما در زبان فارسی در این مواقع از عبارت "اگر از حرف من ناراحت نمیشوی" استفاده میکنیم. معادل این این عبارت در زبان انگلیسی if you don't mind me saying so است.

  • The color doesn't really suit you, if you don't mind me saying so.
  • اگر از حرف من ناراحت نمیشوی، این رنگ بهت نمیاد.