برای بیان مفهوم بی خبری خوش خبری به انگلیسی می‌توان از اصطلاح ignorance is bliss استفاده کرد.

مثال برای بی خبری خوش خبری به انگلیسی

  • Sometimes I just decide to ignore the news for a few days. Ignorance is bliss, I tell you.
  • گاهی اوقات تصمیم می‌گیرم اخبار را برای چند روز نادیده بگیرم. به شما می گویم بی خبری خوش خبری است.