برای بیان مفهوم هم دست بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح in cahoots استفاده کرد.

مثال برای هم دست بودن به انگلیسی

  • The area is dominated by guerrillas in cahoots with drug traffickers.