همه ما بارها اصطلاح "آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب" را به کار بردیم. اصطلاح انگلیسی که معنی نزدیکی به این عبارت فارسی دارد می‌شود:

In for a penny, in for a pound

در واقع این اصطلاح انگلیسی زمانی استفاده می‌شود که فرد کاری را شروع کرده و اگرچه ممکن است که آن کار سخت یا گران باشد ولی بهتر است که آن را به انتها برساند.


یک اصطلاح مجموعه ای از دو یا چند کلمه است که در کنار هم معنای مشخص و ویژه‌ای را منتقل می‌کند. استفاده مناسب از اصطلاحات انگلیسی یکی از راه‌های موثر تقویت مکالمه انگلیسی است.