برای بیان مفهوم در ملا عام به انگلیسی می‌توان از اصطلاح in full view of everyone استفاده کرد.

مثال برای در ملا عام به انگلیسی

  • The incident happened in full view of everyone.