برای بیان مفهوم با در نظر گرفتن ... یا با توجه به ... میتوان از اصطلاح in the light of استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • In the light of the new findings, we have to change our decision.
  • با در نظر گرفتن یافته های جدید ما مجبوریم تصمیم خود را تغییر دهیم.