برای بیان مفهوم با در نظر گرفتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح in view of استفاده کرد.

مثال برای با در نظر گرفتن به انگلیسی

  • In view of what you've said, I think we should reconsider our proposed course of action.