برای بیان مفهوم چه خوب شد که به انگلیسی می‌توان از اصطلاح it is just as well (that) استفاده کرد.

مثال برای چه خوب شد که به انگلیسی

  • It was just as well I didn't know at the time.
  • چه خوب شد که آن موقع نمیدانستم.