برای بیان اصطلاح همینه که هست در مکالمه انگلیسی از اصطلاح و عبارت it is what it is استفاده می‌شود.

مثال برای همینه که هست به انگلیسی

  • He was a little bit disappointed, but it is what it is. We didn't have any other choices.
  • کمی ناامید شد ولی همینه که هست. چاره دیگری نداشتیم.

مثال های بیشتر برای همینه که هست به انگلیسی

  • We're all imperfect human beings in an imperfect world. It is what it is.