برای بیان اصطلاح همینه که هست در مکالمه انگلیسی از اصطلاح و عبارت it is what it is استفاده می‌شود.

به مثال توجه کنید:

  • He was a little bit disappointed, but it is what it is. We didn't have any other choices.
  • کمی ناامید شد ولی همینه که هست. چاره دیگری نداشتیم.