برای بیان مفهوم داستانش مفصل است به انگلیسی می‌توان از اصطلاح it's a long story استفاده کرد.

مثال برای داستانش مفصل است به انگلیسی

  • A: So why was Carlo knocking on your door at midnight?
  • B: It's a long story.