برای بیان مفهوم همان داستان همیشگی به انگلیسی می‌توان از اصطلاح it's the same old story استفاده کرد.

مثال برای همان داستان همیشگی به انگلیسی

  • It's the same old story - the rich get richer and the poor get poorer.