برای بیان مفهوم حقش بود به انگلیسی می‌توان از اصطلاح it serves sb right استفاده کرد.

مثال برای حقش بود به انگلیسی

  • A:He hit me!
  • B: It serves you right. You shouldn't have been so mean to him.

 کتابخانه آنلاین: دانلود کتاب Evolve