برای بیان مفهوم همه فن حریف به انگلیسی می‌توان از اصطلاح jack of all trades استفاده کرد.

مثال برای همه فن حریف به انگلیسی

  • An artist with the right technology can become a jack-of-all-trades.
  • یک هنرمند با تکنولوژی مناسب می تواند تبدیل به یک همه فن حریف شود.