برای بیان مفهوم همه کاره و هیچ کاره به انگلیسی می‌توان از اصطلاح jack of all trades and master of none استفاده کرد.

مثال برای همه کاره و هیچ کاره به انگلیسی

  • Try not to be a jack of all trades, master of none.
  • سعی کن همه کاره و هیچ کاره نباشی.