برای بیان مفهوم وعده سر خرمن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح jam tomorrow استفاده کرد.

مثال برای وعده سر خرمن به انگلیسی

  • A promise of jam tomorrow wasn't enough to satisfy them.

وعده سر خرمن برای راضی کردنشان کافی نبود.