برای بیان مفهوم دو شخصیتی به انگلیسی می‌توان از اصطلاح Jekyll and Hyde استفاده کرد.

مثال برای دو شخصیتی به انگلیسی

  • Former colleagues said he was a Jekyll and Hyde character.

همکاران سابق گفتند که او یک آدم دو شخصیتی بود.