برای بیان مفهوم زود باش به انگلیسی می‌توان از اصطلاح jump to it استفاده کرد.

مثال برای زود باش به انگلیسی

  • Get back to work—come on, jump to it!
  • برگرد سر کار، زود باش.