برای بیان مفهوم مرتب به انگلیسی می‌توان از اصطلاح just so استفاده کرد.

مثال برای مرتب به انگلیسی

  • Polishing the furniture and making everything just so.
  • جلا دادن مبلمان و مرتب کردن همه چیز.