برای بیان مفهوم سرپوش گذاشتن در زبان انگلیسی میتوان از اصطلاح keep a lid on استفاده کرد.

مثال برای سرپوش گذاشتن به انگلیسی

  • She was no longer able to keep the lid on her simmering anger
  • او دیگر قادر به سرپوش گذاشتن بر خشم جوشان خود نبود.