برای بیان مفهوم به راه راست آوردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح keep sb on the straight and narrow استفاده کرد.

مثال برای به راه راست آوردن به انگلیسی

  • Our goal is to keep these vulnerable young people on the straight and narrow.