برای بیان مفهوم منتظر گذاشتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح keep sb waiting استفاده کرد.

مثال برای منتظر گذاشتن به انگلیسی

  • We were kept waiting outside his office for over an hour.