برای بیان مفهوم الم شنگه به پا کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح kick up a stink استفاده کرد.

مثال برای الم شنگه به پا کردن به انگلیسی

Local people are kicking up a fuss about the noise and smells from the farm.