برای بیان مفهوم ریسه رفتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح kill oneself laughing استفاده کرد.

مثال برای ریسه رفتن به انگلیسی

  • I told my boss about it and he killed himself laughing.

موضوع را به رئیسم گفتم و او از خنده ریسه رفت.