برای بیان مفهوم دوستی خاله خرسه به انگلیسی می‌توان از اصطلاح kill sb with kindness استفاده کرد.

مثال برای دوستی خاله خرسه به انگلیسی

  • He is killing me with kindness, Sallie says. He's just too attentive.
  • سالی می گوید که او دوستی خاله خرسه میکند.  بیش از حد حواسش است.