برای بیان مفهوم تیر خلاص به انگلیسی می‌توان از اصطلاح kiss of death استفاده کرد.

مثال برای تیر خلاص به انگلیسی

  • The company's connection to the disgraced media mogul will likely prove to be its kiss of death.
  • ارتباط این شرکت با غول رسانه ای رسوا شده احتمالاً تیر خلاص آن خواهد بود.