برای بیان مفهوم شایعه پراکنی به انگلیسی می‌توان از اصطلاح kite-flying استفاده کرد.

مثال برای شایعه پراکنی به انگلیسی

  • I can always tell when my boss is kite flying, because he suddenly starts mentioning vague details about projects we've never heard of.
  • من همیشه می‌توانم بگویم که رئیسم چه زمانی شایعه پراکنی میکند، زیرا ناگهان شروع به ذکر جزئیات مبهم در مورد پروژه‌هایی می‌کند که هرگز درباره آنها نشنیده‌ایم.