برای بیان مفهوم بدون فکر به انگلیسی می‌توان از اصطلاح knee-jerk استفاده کرد.

مثال برای بدون فکر به انگلیسی

  • a knee-jerk reaction
  • واکنش بدون فکر