برای بیان مفهوم بس کن دیگه به انگلیسی می‌توان از اصطلاح knock it off استفاده کرد.

مثال برای بس کن دیگه به انگلیسی

  • Knock it off, you two! I don't want to see any more fighting.
  • بس کنید دیگه شما دوتا! من نمی خواهم بیشتر از این دعوا ببینم.