برای بیان مفهوم فوت آب بودن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح know something backwards استفاده کرد.

مثال برای فوت آب بودن به انگلیسی

  • He knew the process backwards.