برای بیان مفهوم کار تفننی به انگلیسی می‌توان از اصطلاح labor of love استفاده کرد.

مثال برای کار دلی به انگلیسی

  • He's always working on his car - it's a labor of love.
  • همیشه روی ماشیتش کار میکنه. کار تفننی هست.