برای بیان مفهوم پیاز داغ را زیاد کردن به انگلیسی میتوان از اصطلاح lay something on thick استفاده کرد.

مثال برای پیاز داغ را زیاد کردن به انگلیسی

  • She really laid it on thick when her cat died.
  • وقتی گربه اش مرد خیلی پیاز داغ ماجرا را زیاد کرد.