برای بیان مفهوم القا کردن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح lead to believe استفاده کرد.

مثال برای القا کردن به انگلیسی

  • We were led to believe it was true.